INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

 

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:  Ing. Ľuboš Horňák H+H POPRAD, so sídlom Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad, IČO 30637775, zapísanej v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Spišská Nová Ves pod číslom 706-5316

 

2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa: Osobné údaje nebudú spracované prostredníctvom sprostredkovateľa.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov (v závislosti od udeleného súhlasu):

- spracovanie a vybavenie objednávky a s tým spojenou realizáciou úkonov nevyhnutne potrebných pre riadne plnenie a následné uplatňovanie práv z toho vyplývajúcich (za účelom predzmluvných vzťahov, uzatvárania zmlúv ako aj za účelom ich plnenia, zmeny alebo ukončenia, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu objednávateľov, uplatňovanie práv, riešenie reklamácií ako aj pre ďalšie účely, ktoré vyplývajú a súvisia s riadnym plnením zmluvy a záväzných objednávok)

- marketingové účely, zasielanie ponukových emailov / odber noviniek

 

4. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt, adresa bydliska

 

5. Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 

6. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, berie na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov môže mať za následok nemožnosť riadneho poskytnutia služby

 

7. Príjemcovia: Osobné údaje budú poskytované tretím osobám.

Osobné údaje budú poskytnuté predovšetkým zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí budú poskytovať službu pre dotknutú osobu.

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté taktiež dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa, ak je to potrebné pre podporu a plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (napr. dodávateľom IT systémov a pod.). Takéto tretie strany budú subjektom zmluvných a ďalších právnych záväzkov, aby bola zachovaná dôvernosť osobných údajov a bolo rešpektované súkromie dotknutých osôb. Tretie strany budú mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pre výkon svojich činností.

 

Osobné údaje môžu byť takisto poskytnuté orgánom verejnej moci (napr. Úradu na ochranu osobných údajov, polícii a pod.), ak si ich tieto vyžiadajú v rámci svojich právomocí.

 

8. Forma zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené: Osobné údaje nie sú a nebudú zverejnené.

 

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii: Osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

 

10. Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od ich poskytnutia, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada skôr o ich výmaz.

 

11. Automatizované rozhodovanie: Prevádzkovateľ nevykonáva úplné automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

12. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má tieto práva:

  1.         právo na prístup k osobným údajom – právo vyžadovať potvrdenie, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané.
  2.         právo na opravu - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  3.          právo na vymazanie – dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva. Existujú však situácie, kedy povinnosť spracovávania osobných údajov (i) vyžaduje zákon, (ii) je to potrebné na účely archivácie alebo (iii) na uplatňovanie právnych nárokov. V takýchto prípadoch nemôže byť žiadosti o výmaz osobných údajov vyhovené.
  4.         právo namietať spracovanie - pokiaľ sa spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom opiera o oprávnený záujem prevádzkovateľa (a nie o iný dôvod spracovania) alebo sa týka priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

 

Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže zaslať e-mail na elektronickú adresu hhpp@hhpp.sk.

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

13. Kontakt: Dotknutá osoba sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na prevádzkovateľa písomne na adresu jeho sídla alebo zaslaním e-mailu na adresu hhpp@hhpp.sk.