REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU HHPP.SK

 

ČLÁNOK 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

TENTO REKLAMAČNÝ PORIADOK JE VYDANÝ V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKY ZÁKONNÍK V PLATNOM ZNENÍ (ĎALEJ IBA „OBČIANSKY ZÁKONNÍK“). ZÁKONOM Č. 250/2007 Z.Z.   O OCHRANE SPOTREBITEĽA V PLATNOM ZNENÍ A ZÁKONA Č. 108/2000 Z.Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PODOMOVOM PREDAJI V PLATNOM ZNENÍ A ZÁKONA Č. 22/2004 Z.Z. O ELEKTRONICKOM OBCHODE A O ZMENE ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V PLATNOM ZNENÍ (ĎALEJ IBA „ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA“). REKLAMAČNÝ PORIADOK JE V SÚLADE S § 18 ODS. 1 ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA UMIESTNENÝ NA VIDITEĽNOM MIESTE V PREVÁDZKE SPOLOČNOSTI ING. ĽUBOŠ HORŇÁK H+H POPRAD DOSTUPNOM PRE KUPUJÚCEHO. PREDÁVAJÚCIM JE FIRMA ING. ĽUBOŠ HORŇÁK H+H POPRAD. VELICKÉ NÁMESTIE 23. 058 01 POPRAD, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. ZAPÍSANÁ V ŽIVNOSTENSKOM REGISTIRI V POPRADE POD Č. 706-5316 IČO: 30637775. DIČ: 1020726784. IČ DPH: SK1020726784 (ĎALEJ „H+H POPRAD“ ALEBO „PREDÁVAJÚCI“). REKLAMAČNÝ PORIADOK UPRAVUJE PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV Z VÁD TOVARU V ZMYSLE UZAVRETEJ KÚPNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU S PREDÁVAJÚCIM PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU. TENTO REKLAMAČNÝ PORIADOK SA NEVZŤAHUJE NA NÁKUP TOVAROV PODNIKATEĽMI. KTORÍ KUPUJÚ TOVAR V RÁMCI SVOJEJ OBCHODNEJ ALEBO INEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI (PODĽA ČLÁNKU 2. PÍSM. B) VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK PREDÁVAJÚCEHO).

 

 

ČLÁNOK 2

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ ZA TO. ŽE TOVAR MÁ PRI PREDAJI STANOVENÚ AKOSŤ. MNOŽSTVO. MIERU A HMOTNOSŤ. PRI VECIACH PREDÁVANÝCH ZA NIŽŠIU CENU. PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA VADU. PRE KTORÚ BOLA DOJEDNANÁ NIŽŠIA CENA.

 

ČLÁNOK 3

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI DORUČENÍ TOVARU

KUPUJÚCI MÁ PRÁVO NEPREVZIAŤ DORUČENÝ TOVAR OD DOPRAVCU POKIAĽ JE DORUČENÝ TOVAR INÉHO TYPU ALEBO V PRÍPADOCH:

  1. DORUČENIA TOVARU. KTORÝ JE V ROZPORE S UZAVRETOU KÚPNOU ZMLUVOU (INÉHO ALEBO POŠKODENÉHO TOVARU) ALEBO
  2.  DORUČENIA TOVARU V POŠKODENOM OBALE ALEBO
  3. PRI DORUČENÍ TOVARU BEZ PRÍSLUŠNÝCH DOKLADOV. POKIAĽ DÔJDE K DORUČENIU TOVARU KUPUJÚCEMU PODĽA PÍSM. A) TOHTO ČLÁNKU. MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA TO. ABY MU PREDÁVAJÚCI BEZPLATNE A BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU DORUČIL TOVAR V SÚLADE S DOHODNUTÝMI PODMIENKAMI V ZMLUVE. A TO BUĎ VÝMENOU TOVARU ALEBO JEHO OPRAVOU. AK NIE JE TAKÝTO POSTUP MOŽNÝ. MÁ PRÁVO KUPUJÚCI POŽADOVAŤ ZĽAVU Z KÚPNEJ CENY ALEBO OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ ZA PODMIENOK UVEDENÝCH NIŽŠIE.

 

ČLÁNOK 4

LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

ZÁRUČNÁ DOBA NA VŠETKY TOVARY JE 24 MESIACOV. POKIAĽ FIRMA H+H POPRAD NEPOSKYTNE DLHŠIU ZÁRUČNÚ DOBU. DLHŠIA ZÁRUČNÁ DOBA JE ZVYČAJNE VYZNAČENÁ V ZÁRUČNOM LISTE PRILOŽENOM K TOVARU. PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU. PRE KTORÚ PLATÍ ZÁRUČNÁ DOBA ZANIKNÚ. AK NEBUDÚ UPLATNENÉ V ZÁRUČNEJ DOBE. KUPUJÚCI UPLATŇUJE REKLAMÁCIU V ZÁRUČNEJ DOBE VŽDY S DOKLADOM O KÚPE. PRI VÝROBKOCH SO ZÁRUČNÝM LISTOM JE KUPUJÚCI POVINNÝ PREDLOŽIŤ AJ ZÁRUČNÝ LIST. PREDÁVAJÚCI ALEBO NÍM POVERENÝ PRACOVNÍK ROZHODNE O REKLAMÁCII IHNEĎ. V ZLOŽITÝCH PRÍPADOCH DO TROCH (3) PRACOVNÝCH DNÍ. NAJNESKÔR VŠAK DO 30 PRACOVNÝCH DNÍ. REKLAMÁCIA VRÁTANE ODSTRÁNENIA VADY MUSÍ BYŤ VYKONANÁ BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU. NAJNESKÔR VŠAK DO 30 DNÍ ODO DŇA REKLAMÁCIE. PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY MÁ KUPUJÚCI ROVNAKÉ PRÁVA. AKO BY SA JEDNALO O VADU. KTORÁ SA NEDÁ ODSTRÁNIŤ. PREDÁVAJÚCI MÔŽE VŽDY NAMIESTO ODSTRÁNENIA VADY VYMENIŤ VADNÚ VEC ZA BEZVADNÚ. DOBA OD UPLATNENIA REKLAMÁCIE AŽ DO DOBY. KEDY KUPUJÚCI PO SKONČENÍ OPRAVY BOL POVINNÝ TOVAR PREVZIAŤ. SA DO ZÁRUČNEJ DOBY NEPOČÍTA. AK BOLA REKLAMÁCIA OPRÁVNENÁ A UZNANÁ. DÔJDE K VÝMENE TOVARU. A ZAČNE PLYNÚŤ ZÁRUČNÁ DOBA ZNOVU OD PREVZATIA NOVÉHO TOVARU. TO ISTÉ PLATÍ AK DÔJDE K VÝMENE SÚČIASTKY. NA KTORÚ BOLA POSKYTNUTÁ ZÁRUKA.

 

ČLÁNOK 5

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

ZÁRUČNÁ DOBA NA TOVAR ZAČÍNA PLYNÚŤ OD DÁTUMU JEHO DORUČENIA A PREVZATIA TOVARU KUPUJÚCIM. AK MÁ TOVAR UVIESŤ DO PREVÁDZKY INÝ PODNIKATEĽ AKO PREDÁVAJÚCI. ZAČNE ZÁRUČNÁ DOBA PLYNÚŤ AŽ ODO DŇA UVEDENIA TOVARU DO PREVÁDZKY. POKIAĽ KUPUJÚCI OBJEDNAL UVEDENIE DO PREVÁDZKY NAJNESKÔR DO TROCH (3) TÝŽDŇOV OD PREVZATIA TOVARU A RIADNE A VČAS POSKYTOL NA VYKONANIE SLUŽBY POTREBNÚ SÚČINNOSŤ. ZAČIATOK ZÁRUČNEJ DOBY SA TAK POSÚVA IBA V PRÍPADE. ŽE SÚ SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY VYŠŠIE UVEDENÉ. POKIAĽ NIE JE SPLNENÁ KTORÁKOĽVEK Z NICH. ZAČÍNA ZÁRUČNÁ DOBA PLYNÚŤ ODO DŇA DORUČENIA A PREVZATIA TOVARU. REKLAMÁCIA NEBUDE UZNANÁ V PRÍPADE:

 

  • AK VZNIKLA VADA ALEBO POŠKODENIE TOVARU PREUKÁZATEĽNE NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM TOVARU ALEBO INÝM NESPRÁVNYM POUŽITÍM KUPUJÚCEHO ALEBO INEJ OSOBY.                  
  • PREUKÁZATEĽNÝCH NEOPRÁVNENÝCH ZÁSAHOV DO TOVARU.                    
  • AK MÁ PREDLOŽENÝ ZÁRUČNÝ LIST ZREJMÉ ZNÁMKY NEOPRÁVNENE VYKONANÝCH ZMIEN ÚDAJOV ALEBO AK JE NA TOVARE ODLIŠNÉ VÝROBNÉ ČÍSLO OD TOHO. KTORÉ JE UVEDENÉ V ZÁRUČNOM LISTE.
  • ŽIVELNÝCH POHRÔM A ĎALŠÍMI VONKAJŠÍMI FAKTORMI. KTORÉ SÚ V ROZPORE S POUŽÍVANÍM TOVARU.

 

ČLÁNOK 6

PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU

V PRÍPADE. ŽE SA V PRIEBEHU ZÁRUČNEJ DOBY VYSKYTNÚ VADY. PRE KTORÉ NEMÔŽE BYŤ ZAKÚPENÝ TOVAR RIADNE POUŽÍVANÝ ALEBO MÔŽE BYŤ POUŽÍVANÝ LEN OBMEDZENE A JE MOŽNÉ TIETO VADY ODSTRÁNIŤ. MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA JEJ BEZPLATNÉ ODSTRÁNENIE. PREDÁVAJÚCI MÔŽE VŽDY VYMENIŤ VADNÝ TOVAR ZA BEZVADNÝ NAMIESTO ODSTRÁNENIA VADY. V PRÍPADE VADY. KTORÚ NIE JE MOŽNÉ ODSTRÁNIŤ A KTORÁ BRÁNI TOMU. ABY MOHOL BYŤ TOVAR RIADNE POUŽÍVANÝ AKO TOVAR BEZ VADY. MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA VÝMENU TOVARU ALEBO MÁ PRÁVO OD KÚPNEJ ZMLUVY ODSTÚPIŤ. TIE ISTÉ PRÁVA MÁ KUPUJÚCI I V PRÍPADE. AK IDE SÍCE O ODSTRÁNITEĽNÉ VADY. TOVAR VŠAK NEMÔŽE BYŤ RIADNE UŽÍVANÝ Z DÔVODU OPÄTOVNÉHO VYSKYTNUTIA VÁD (ASPOŇ 3 KRÁT SA OPAKUJÚCEJ VADY) ALEBO Z DÔVODU VÄČŠIEHO POČTU VÁD (ASPOŇ 3 SÚČASNE SA VYSKYTUJÚCICH SA VÁD) NA ZAKÚPENOM TOVARE. V PRÍPADE NEODSTRÁNITEĽNEJ VADY TOVARU. KTORÁ NEBRÁNI RIADNEMU UŽÍVANIU TOVARU. MÁ KUPUJÚCI NÁROK NA ZĽAVU Z KÚPNEJ CENY. AK MÁ TOVAR PREDÁVANÝ ZA NIŽŠIU CENU ALEBO POUŽITÝ TOVAR VADU. ZA KTORÚ PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ. MÁ KUPUJÚCI NAMIESTO PRÁVA NA VÝMENU TOVARU PRÁVO NA PRIMERANÚ ZĽAVU. PRI POUŽITÝCH TOVAROCH PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA VADY VZNIKNUTÉ ICH POUŽITÍM ALEBO OPOTREBENÍM. PRI TOVAROCH PREDÁVANÝCH ZA NIŽŠIU CENU PREDÁVAJÚCI NEZODPOVEDÁ ZA VADU. PRE KTORÚ BOLA DOJEDNANÁ NIŽŠIA KÚPNA CENA. VADA. KTORÁ VZNIKLA NEODBORNOU MONTÁŽOU ALEBO INÝM NEODBORNÝM UVEDENÍM TOVARU DO PREVÁDZKY. JE POVAŽOVANÁ ZA VADU VECI. POKIAĽ TÁTO MONTÁŽ ALEBO UVEDENIE DO PREVÁDZKY BOLI:

 

DOHODNUTÉ V KÚPNEJ ZMLUVE A VYKONANÉ PREDÁVAJÚCIM ALEBO INOU OSOBOU NA ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO. ALEBO VYKONANÁ KUPUJÚCIM A VADA VZNIKLA Z DÔVODU NESPRÁVNYCH POKYNOV UVEDENÝCH V NÁVODE K MONTÁŽI ALEBO UVEDENIE TOVARU DO PREVÁDZKY.

PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE VYDAŤ PÍSOMNÝ DOKLAD NAJNESKÔR DO 30 DNÍ OD DÁTUMU UPLATNENIA REKLAMÁCIE. PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ NA POŽIADANIE ORGÁNU DOZORU PREUKÁZAŤ KÓPIU POTVRDENIA O PRIJATÍ REKLAMÁCIE. DÔVODY. PRE KTORÉ NIE JE MOŽNÉ ROZHODNÚŤ O SPÔSOBE VYBAVENIA REKLAMÁCIE IHNEĎ A PRE KTORÉ NIE JE REKLAMÁCIU MOŽNÉ VYBAVIŤ IHNEĎ PO URČENÍ SPÔSOBU VYBAVENIA REKLAMÁCIE.  JE POTREBNÉ ZASLANIE VÝROBKU ALEBO VÝSLEDKY ODBORNÉHO POSÚDENIA A KÓPIU DOKLADU O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE.  

 

ČLÁNOK 7

SÚČINNOSŤ KUPUJÚCEHO

KUPUJÚCI JE POVINNÝ POSKYTNÚŤ PREDÁVAJÚCEMU BEZODKLADNE AKÚKOĽVEK  SÚČINNOSŤ  K OVERENIU EXISTENCIE REKLAMOVANEJ VADY A K JEJ ODSTRÁNENIU (VRÁTANE ZODPOVEDAJÚCEHO POTREBNÉHO VYSKÚŠANIA ALEBO DEMONTÁŽE TOVARU). KUPUJÚCI JE TAKTIEŽ POVINNÝ DODAŤ TOVAR PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE A TO ČISTÝ A V RIADNOM OBALE V SÚLADE S HYGIENICKÝMI PREDPISMI ALEBO OBECNÝMI HYGIENICKÝMI ZÁSADAMI VRÁTANE VŠETKÝCH JEHO SÚČASTÍ A PRÍSLUŠENSTVA UMOŽŇUJÚCICH TAKÉTO OVERENIE A ODSTRÁNENIE VADY.

 

ČLÁNOK 8

PREVZATIE TOVARU ZO ZÁRUČNEJ OPRAVY

KUPUJÚCI SI JE POVINNÝ PREVZIAŤ TOVAR ZO ZÁRUČNEJ OPRAVY NAJNESKÔR DO JEDNÉHO (1) MESIACA OD UPLYNUTIA DOBY. KEDY ZÁRUČNÁ OPRAVA  BY MALA BYŤ VYKONANÁ A AK BOLA VYKONANÁ NESKÔR. DO JEDNÉHO (1) MESIACA OD VYROZUMENIA O JEJ VYKONANÍ.

 

TENTO REKLAMAČNÝ PORIADOK JE PLATNÝ OD  10.05.2018

 

ING. ĽUBOŠ HOŇÁK H+H POPRAD, WWW.HHPP.SK